【ZEPETO起源】如何登录账号? 【ZEPETO起源】如何登录账号?

【ZEPETO起源】如何登录账号?

ZEPETO ZEPETO

可以直接用ZEPETO账号登录ZEPETO起源(build it),无需单独注册。

有三种登录方法,分别为“账号登录”“扫二维码登录”“社交账号登录”

 

1. 账号登陆

▼  首先选择现居国家,输入ZEPETO账号(邮箱或手机号),点击登录。

_____________-1.png

 

 

2. 扫二维码登录

▼  打开ZEPETO App,选择【发现 > 扫描】

___________.png

 

▼  用手机识别电脑画面中的二维码即可登录!

_____________-3.png

 


3. 社交账号登录

▼  选择注册ZEPETO时绑定的社交账号登录!

_____________-3.png